Candidatura d'Unitat Popular

Sant Pere de Riudebitlles

Aprovat el Reglament de Participació Ciutadana

El Ple de dimecres 17 de maig aprova amb els vots favorables de tots els grups polítics la proposta de Reglament de Participació Ciutadana.

Amb l'aprovació d'aquest reglament, fruit d'un procés participactiu que va començar l'any passat i que ha tingut la implicació de diferents persones del municipi, el govern de l’ajuntament de St. Pere de Riudebitlles vol manifestar el seu compromís polític d’impulsar instruments de participació que garanteixin el dret de la ciutadania a intervenir en els assumptes públics locals.

Entenem la participació ciutadana com el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els mitjans de participació establerts en aquest reglament i en les lleis.

L’ajuntament compta amb canals de comunicació com el butlletí, l’agenda cultural, l’atenció ciutadana o la web municipal i en aquesta legislatura s’han iniciat reunions obertes de participació com espais de relació entre l’ajuntament i la ciutadania, que han tingut una bona acollida. El municipi també es caracteritza per tenir un teixit social actiu que organitza moltes activitats i té una important presència pública.

Amb aquest reglament, l’ajuntament vol: 
-definir els canals d’informació i comunicació municipal
-definir els mecanismes de participació directa de la ciutadania en els assumptes públics
-afavorir espais de deliberació i participació
-consolidar els espais de col·laboració amb el teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva. 

Per a la redacció d’aquest reglament s’ha partit del Reglament tipus de Participació Ciutadana publicat per la Diputació de Barcelona, s’ha obert un procés de debat ciutadà i s’ha constituït una Mesa político-tècnica de participació ciutadana. 

El debat generat ha permès identificar els elements definitoris del model de participació de Sant Pere de Riudebitlles que han de marcar la regulació de la participació ciutadana. Les reflexions i aportacions de la ciutadania s’han tingut en consideració a l’hora de redactar el reglament. El contingut d’aquest reglament és, doncs, fruit d’aquest procés de debat i de l’anàlisi d’experiències d’altres municipis.

Amb la voluntat de ser transparents, des d'aquest enllaç podeu accedir al text de la memòria del reglament de participació, actualment a exposició pública fins la seva aprovació definitiva.

Riudebitlles, a 18 de maig de 2017

--